top of page

Üye Kayıt Aydınlatma Metni

SARIKAYA AYAKKABI SANAYİ  (“Sarıkaya”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1-İşlenen Kişisel Veriler

    Kimlik: Ad, Soyad, Cinsiyet

    İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası

    İşlem Güvenliği: Şifre Bilgileri

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

    Toplanan kişisel verileriniz aşağıda işleme amaçlarıyla eşleştirilmiştir: 

    Ad, Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Cinsiyet:

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ad, Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Cinsiyet, şeklindeki kişisel verileriniz, https://www.castleblack.store/ üzerinden otomatik yollarla toplanmakta ve

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

Ad, Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Cinsiyet şeklindeki kişisel verileriniz;

Müşteri ilişkileri yönetimi, internet sitesinin işletilmesi konusunda hizmet alınması süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçi’lerimize aktarılabilecektir. 

 

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları,

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Sarıkaya’e iletmeniz durumunda Sarıkaya talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Sarıkaya tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kişisel verinin sahibi olan ilgili kişiler olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Sarıkaya’in www.castleblack.store adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir,   adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Sarıkaya’nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Sarıkaya’ya ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir.

İlgili kişiler/üyeler bu husustaki ret bildirimini, Sarıkaya mağazalarından veya yukarıda bahsedilen ilgili diğer kanallardan gerçekleştirebilir.

İlgili kişinin/üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

bottom of page